Podmínky užívání těchto webových stránek

Autorská práva a duševní vlastnictví

Obsah těchto webových stránek je majetkem společnosti Cosmos s.r.o.. Zejména, ne však výhradně jde o texty, značky, loga, diagramy, fotografie, videa, zvuky, hudba. Dále úprava, design, know-how, technologie, produkty a výrobní a organizační procesy. Nebo jsou použity se svolením vlastníků. Proto jsou odpovídajícím způsobem chráněny. A to autorským právem, ochrannými známkami, patenty. A všemi ostatními právními prostředky ochrany duševního a průmyslového vlastnictví, které podle příslušných zákonů existují. Nic z obsahu našich stránek nelze vykládat jako udělení licence nebo práva použít jakýkoli obsah těchto webových stránek. 

Použití obsahu těchto webových stránek

Obsah těchto webových stránek je možné stáhnout, zobrazit nebo vytisknout výhradně pro osobní nekomerční použití. S tím, že veškerá označení a upozornění na autorská nebo jiná vlastnická práva budou zachována. Musí být reprodukována ve všech informačních nebo jiných stáhnutých materiálech. Jakékoliv jiné použití je přísně zakázáno. A to včetně rozmnožování, úpravy, distribuce, přenosu nebo vysílání obsahu těchto webových stránek, zcela nebo zčásti a jakýmkoli způsobem. S výjimkou případů, kdy společnost Cosmos, s.r.o.  předem poskytne písemný souhlas.

Veškeré osobní identifikační údaje a informace, které přes Internet uživatelé zadají na tyto webové stránky, jsou chráněny a zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Cosmos s.r.o.  Jakékoli jiné informace nebo materiál, včetně jakýchkoli dat, dotazů, připomínek, návrhů, nápadů, grafů atd., které jsou společnosti Cosmos, s.r.o. sděleny prostřednictvím internetu, elektronickou poštou nebo jinak, nejsou a nebudou považovány za důvěrné ani za výlučné vlastnictví osob, které tyto informace sdělují. Cokoli umístíte na tyto webové stránky  nebo zašlete, se stává majetkem společnosti Cosmos, s.r.o.  a může být volně použito k jakémukoli účelu. A to včetně, ne však výhradně rozmnožování, rozšiřování, přenosu, vysílání a umístění na internet. Tyto informace a materiály mohou být použity za jakýmkoliv účelem. A to včetně, ne však výlučně pro potřeby vývoje, výroby, reklamních a marketingových produktů, které využívají takové informace. Za takové použití nenáleží žádná odměna osobám, které informace poskytli, ani nikomu jinému.

Omezení odpovědnosti

Na tyto webové stránky vstupujete, používáte je, prohlížíte si je na vlastní riziko a nebezpečí.  Uživatel si je vědom a souhlasí s tím, že v rámci zákonných možností společnost Cosmos, s.r.o. ani žádný jiný subjekt, který se podílel  na vytvoření, výrobě nebo provozu těchto webových stránek, nenese žádnou odpovědnost za přímé, nepřímé či další škody, poškození dobré pověsti, vzniklé náklady, ztráty, snížení obratu nebo zisku nebo vznik odpovědnosti jakéhokoliv druhu (a to i v případě, že společnost Cosmos. s.r.o. o vzniku takové škody věděla nebo mohla vědět), které by mohly uživateli vzniknout v důsledku přístupu nebo používání webových stránek nebo jejich obsahu nebo naopak nemožnosti použít webové stránky nebo jejich obsah. 

Veškeré materiály, které uživatel stáhne nebo jinak získá během používání webových stránek, získává na vlastní riziko a nebezpečí. Společnost Cosmos, s.r.o. nepřijímá odpovědnost za žádné poškození nebo zavirování počítačového vybavení uživatelů ani za jiné škody na majetku způsobené vstupem na tyto webové stránky, jejich použitím nebo stahováním jakéhokoliv materiálu z těchto ebových stránek. Stejně nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli nezákonné vniknutí nebo zásah do informačních systémů.  Společnost Cosmos, s.r.o. si vyhrazuje právo přerušit nebo zrušit některou nebo všechny funkce těchto webových stránek a  nepřijímá odpovědnost za jakékoli přerušení nebo zastavení některých nebo všech funkcí těchto webových stránek, způsobených konáním nebo opomenutím společnosti Cosmos, s.r.o. nebo třetích osob.

Další ustanovení

Tyto webové stránky mohou obsahovat nepřesnosti nebo chyby. Společnost Cosmos, s.r.o. si vyhrazuje právo provádět změny, opravy a/nebo vylepšení obsahu kdykoli a bez předchozího upozornění, ale není k provedení takových úprav nijak povinna. Jako službu návštěvníkům mohou tyto webové stránky obsahovat hypertextové odkazy na jiné stránky, které nejsou provozovány nebo kontrolovány společností Cosmos, s.r.o. Společnost Cosmos s.r.o. nenese odpovědnost za obsah, zákonnost, přesnost nebo funkce takových stránek.

V případě, že by některé ustanovení těchto Podmínek používání odporovalo jakémukoliv zákonu nebo jinému právnímu předpisu, stávajícímu nebo budoucímu, nebo rozhodnutí soudu, takové ustanovení se považuje za neaplikovatelné. Veškerá ostatní ustanovení Podmínek používání zůstávají platná a účinná.

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze