OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Cosmos, s.r.o. ,IČO 47051345, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14106 ze dne 9.11.1992 (dále jen „prodávající“) vydává tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky) dle ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), kterými se upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.cosmos-medicinal.com (dále jen „webová stránka“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.  Odchylky od těchto obchodních podmínek je možno stanovit individuální kupní smlouvou, vztahující se na konkrétní nákup. Taková obchodní smlouva má přednost před obchodními podmínkami.  Společnost si vyhrazuje právo kdykoli upravit aktuální Všeobecné prodejní podmínky uveřejněním jejich nového znění na těchto webových stránkách.

Předmět kupní smlouvy

Předmětem kupní smlouvy jsou produkty uváděné na webové stránce (dále jen „zboží“) včetně kupních cen.  Veškeré zobrazené informace na webové stránce mají pouze informativní charakter a nejsou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Kupní cena

Uváděné ceny jsou včetně DPH. Ceny zboží jsou platné po dobu, ve které jsou zobrazovány na webové stránce. Ceny zboží neobsahují náklady na dopravu a způsob platby zvolené kupujícím při objednání zboží. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Na webové stránce jsou informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Uvedené náklady platí výhradně pro  dodání do výslovně uvedených teritorií (například Česká republika). Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat.

Objednávka zboží

Kupující objedná zboží vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce, telefonicky nebo e-mailem nebo podobnou  digitální komunikační cestou. Objednávka musí obsahovat potřebné informace, zejména název zboží, způsob dopravy a úhrady zboží a údaje o kupujícím.

Potvrzení obdržení objednávky

Obdržení objednávky je automaticky potvrzeno prodávajícím na e-mailovou adresu zadanou kupujícím při objednání zboží. Pokud prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v objednávce splnit, oznámí to neprodleně kupujícímu. Prodávající je oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem nebo telefonicky).  prodávající má plné právo na odmítnutí objednávky, pokud objednané zboží není na skladě nebo se již nevyrábí.

Potvrzení přijetí (akceptace) objednávky

Kupní smlouva  mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena  doručením přijetí objednávky (akceptací), které prodávající zašle kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Náklady spojené s balením a dodáním zboží

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s platbou, balením a dodáním zboží ve výši uvedené na webové stránce v oddíle DOPRAVA A PLATBA . Konečná výše těchto nákladů je uvedena ve faktuře, vystavené prodávajícím. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Úhrada kupní ceny

Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu způsoby uvedenými na webové stránce. Prodávající je povinen vystavit kupujícímu fakturu, kterou odešle kupujícímu společně se zbožím, popřípadě odešle elektronicky na adresu kupujícího.  V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Přeprava a dodání zboží

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který uzavřel Kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od Kupní smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů od dne a) převzetí zboží, b) převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, c) převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Uvedená ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky (například hackerský útok) nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod na webové stránce a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy cosmos@cosmos-medicinal.com. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Ochrana osobních údajů

Ustanovení jsou je obsažena na webové stránce v oddíle Zásady ochrany osobních údajů a jsou nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze