Zásady ochrany osobních údajů GDPR

Účelem tohoto prohlášení  je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v souladu s článkem 13 a 14 Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 (GDPR).  Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy. Zde jsou základní informace o jejich zpracování a přístupu k nim:

Správcem Vašich osobních údajů je firma Cosmos,  s. r. o., IČO 47051345 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14106 ze dne 9.11.199

Zpracováváme údaje, které  jsou nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje  získáváme přímo od Vás, uvádíte je při nákupu a nebo registraci v e-shopu.

Jedná se jmenovitě o tyto údaje jméno, příjmení, adresa pobytu, IČO (v případě, že jste podnikatel), telefonní číslo a e-mailová adresa, v případě, že jste poskytli souhlas i k marketingovým účelům také datum narození.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, v souladu s daňovými předpisy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Po uplynutí této doby budou vaše osobní údaje vymazány. V případě zpracování osobních údajů pro účely, pro něž není vyžadován souhlas (např. kupní smlouva) se doba uchování údajů řídí platnými daňovými předpisy.

Pro zpracování údajů pro potřeby plnění kupní smlouvy i pro potřeby marketingu mohou být Vaše údaje přístupné i dalším subjektům, které poskytují související služby jako například přepravci, poskytovatelé komunikačních a informačních technologií a podobně.  Všechny tyto subjekty jsou vázány dodržováním striktních pravidel na ochranu osobních údajů.

  • Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:
  • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
  • Právo na přístup k osobním údajům
  • Právo na opravu
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
  • Právo na omezení zpracování
  • Právo na přenositelnost údajů
  • Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování
  • Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů
  • Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, internetová stránka: https://www.uoou.cz . 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že jej můžete kdykoliv odvolat. Odvolání by mělo obsahovat identifikaci toho, kdo odvolání souhlasu podává a výslovně uvedeno, že si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje nadále zpracovávali. 

Item added to cart.
0 items - 0,00 
COSMOS®MEDICINAL
Nezávisle ověřeno
15 recenze